Home Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit betekent dat wij uw gegevens veilig opslaan en ervoor zorgen dat ze goed worden beschermd. Wij laten u ook weten wat wij met uw gegevens doen wanneer wij ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen zeggenschap heeft over zijn of haar persoonsgegevens en dat iedereen het recht heeft om deze niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en met wie wij deze eventueel kunnen delen. Wij leggen uit wat wij doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft in de zaak en welke controleacties worden uitgevoerd met betrekking tot de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens met Didak Injection N.V. Deze Privacyverklaring moet samen worden bekeken met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid. Wij kunnen onze Privacyverklaring te allen tijde aanpassen en de meest recente versie op onze website beschikbaar stellen. Deze privacyverklaring is gecontroleerd en voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Onze contactgegevens
Didak Injection N.V., Industrieweg 1 in Grobbendonk (België)
BE 0428.125.831
E-mail: Info@Didak.be
Telefoon: +32 (0)14 507960

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming
Luc Wuestenbergs
HRM & Inkoop
E-mail: Luc.Wuestenbergs@Didak.be
Telefoon: 014/50.79.63

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website(s) bezoekt of contact opneemt met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact op te nemen met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring is uiteengezet.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw gegevens om onze diensten te kunnen verlenen, onze activiteiten, promoties of door u aangekochte producten en diensten te verbeteren en om u daarover te informeren. U verstrekt een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons – bijvoorbeeld door middel van formulieren op onze website, via uw visitekaartje, wanneer u bestellingen plaatst of in uw e-mailcommunicatie met ons.

Wij onderscheiden verschillende soorten persoonsgegevens. Zij stellen ons in staat onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

 • Gebruikersgegevens: deze stellen ons in staat u te identificeren en contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummers, taalvoorkeur, geslacht, e-mailadressen, deelname aan onze acties en gebruik van onze websites;
 • Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres.
 • Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen wij dergelijke gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij wij altijd alleen die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming en voor zover nodig, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende praktische doeleinden:

 • Om uw verzoeken over onze producten en diensten te behandelen.
  Wij hebben uw adresgegevens nodig wanneer u onze websites bezoekt of contact opneemt met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken vervolgens alle informatie over u die wij ontvangen om u de gevraagde informatie te verstrekken op de manier die u aangeeft.
 • Om u de beste service aan te bieden.
  Wij houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Wij hebben deze gegevens nodig om onze producten en diensten correct te kunnen instellen, onderhouden en ondersteunen. Op die manier kunnen wij ook contact met u opnemen voor de volgende stap in onze samenwerking of om u om feedback over onze diensten te vragen. Wij moeten u op de hoogte kunnen brengen van eventuele technische problemen of storingen van onze kant.
 • Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over huidige en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, webinars, opleidingen, vacatures, enz., om direct marketing uit te voeren of om een profiel van u op te stellen zodat wij u kunnen informeren over zaken waarvan wij denken dat ze u zullen interesseren. Wij kunnen dat schriftelijk, elektronisch of telefonisch doen. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarop u zich abonneert. U ontvangt alleen e-mailcorrespondentie als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, voor zover dat nodig is. Ook kunnen wij uw surf- en leesgedrag analyseren en de inhoud van onze websites of nieuwsbrieven afstemmen op uw wensen. Dit gebeurt door het registreren van uw bezoeken en van de activiteiten die tijdens die bezoeken plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn de bekeken pagina’s of de links waarop is geklikt. Op die manier kunnen wij u ook gemakkelijker toegang verschaffen tot de informatie die u zoekt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Didak Injection N.V. beheert alle persoonlijke gegevens. Bij Didak Injection N.V. zijn de gegevens enkel toegankelijk voor personen die er toegang toe moeten hebben in het kader van hun functie.

We schakelen externe verwerkers in. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij tijdelijk gegevens doorgeven aan derden voor bepaalde taken indien wij zelf niet over de middelen beschikken om deze uit te voeren. Als we dat doen, zullen we er altijd voor zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt. Wij leggen dit altijd contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens worden gewist vanaf het moment dat de verwerker zijn of haar taak heeft voltooid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan eventuele rechtsopvolgers die wij hebben en aan gelieerde ondernemingen zoals dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, voor dezelfde doeleinden als die welke in deze Privacyverklaring zijn vermeld. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derden of doen wij een beroep op onderaannemers. Uw gegevens worden enkel doorgegeven voor dezelfde doeleinden als die van Didak Injection N.V. Wij zien erop toe dat zij uw gegevens veilig en respectvol beheren op dezelfde manier als wij dat doen.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe verslaggeving. Dergelijke gegevens kunnen nooit tot een bepaald individu worden herleid.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan bedrijven of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. Wij beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Indien wij persoonsgegevens op een andere manier aan derden verstrekken, gebeurt dit door middel van een uitdrukkelijke mededeling waarin uitleg wordt gegeven over de derde partij en de doeleinden van de verstrekking en verwerking. Waar dit wettelijk vereist is, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens en privacy zo goed mogelijk. Onze medewerkers zijn opgeleid om correct met onze vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij hebben ook gespecialiseerde mensen in dienst die de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van onze IT-infrastructuur op zich nemen. Bovendien gebruiken wij alle soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet die nadelige gevolgen heeft voor uw persoonsgegevens, wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.

Onze websites vermelden soms links naar websites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet binnen het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens aandachtig door.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U hebt recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, waarom wij ze verwerken, welke categorieën van gegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij ze verwerken, wat de herkomst is van de verwerkte persoonsgegevens en welke logica wij gebruiken indien wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

U kunt uw toegang schriftelijk uitoefenen door een brief te sturen naar Didak Injection N.V., Industrieweg 1 in 2280 Grobbendonk of een e-mail naar Luc.Wuestenbergs@Didak.be. We hebben 30 dagen om uw verzoek te beantwoorden. Deze termijn gaat in wanneer wij uw verzoek schriftelijk hebben ontvangen en over alle informatie beschikken die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Met het oog op de uitoefening van uw recht op toegang en om ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen. In dat verband zullen wij u niet om een kopie van uw identiteitskaart vragen.

U hebt ook het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of wijzigen. Als u dat wenst, kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail of per post. Indien nodig zullen wij deze informatie aanpassen binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Bedenk dat wij, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten soms niet meer zullen kunnen leveren. Ook is het niet altijd mogelijk om alle gevraagde gegevens te wissen, bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Met het oog op de actualisering van uw gegevens verzoeken wij u ons elke wijziging mee te delen.

Geen direct marketing?

U hebt altijd het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen per e-mail of per post.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor wij ze verzamelen. Daarom kan de opslagtijd per doelstelling verschillen en soms zeer kort zijn. De persoonsgegevens worden volledig geanonimiseerd of gewist nadat de toepasselijke opslagtermijnen zijn verstreken. Wij verwerken gebruikersgegevens tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact met u, en de periode voor verkeersgegevens is maximaal anderhalf jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u contact met ons opnemen om uw gegevens te wijzigen? Zo ja, dan zijn wij altijd bereid u een passend antwoord te geven. U kunt contact met ons opnemen per e-mail, brief of telefoon via de onderstaande contactgegevens. U kunt ook op deze manier een klacht indienen, die wij zo spoedig mogelijk correct zullen behandelen. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook een beroep doen op de overheid, meer bepaald de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens staan op de website [https://www .privacycommission.be].

Onze contactinformatie:
Didak Injection N.V. – Industrieweg 1 te 2280 Grobbendonk (België)
Luc Wuestenbergs, HRM & Inkoop
32 (0)14 507960